algemene voorwaarden

Hieronder lees je mijn algemene voorwaarden.

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de klant en Ruben van Spanje.

1.2 Van de Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken na een schriftelijke goedkeuring door Ruben van Spanje. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven dan wel volledig van toepassing.

1.3 Door akkoord te gaan met een bestelling of offerte aanvaardt de klant deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend.

2. Prijzen en offertes

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 weken geldig.

2.2 Eventuele wijzigingen in de oorspronkelijk gemaakte overeenkomst of offerte zijn pas geldig op het moment dat een aanvullende of gewijzigde overeenkomst door beide partijen schriftelijk is aanvaard.

2.3 Bij de prijzen zijn 3 correctierondes inbegrepen. Per extra correctieronde wordt geen meerprijs gerekend.

2.4 Ruben van Spanje heeft het recht om zijn tarief met directe ingang te wijzigen.

2.5 Offertes en aanbiedingen zijn niet automatisch geldig voor opdrachten in de toekomst.

3. Overeenkomst opdracht

3.1 De overeenkomst tussen de klant en Ruben van Spanje komt tot stand na een akkoord op de offerte door de klant. De opdracht wordt via e-mail of handtekening bevestigd en na deze acceptatie zal Ruben van Spanje de opdracht op de planning zetten en hiermee starten. Zowel de klant als Ruben van Spanje dient zich hiermee te houden aan de rechten en plichten die het contract met zich meebrengen.

3.2 Zowel de klant als Ruben van Spanje hebben het recht om het contract op ieder gewenst moment schriftelijk op te zeggen indien de klant of Ruben van Spanje kan aantonen dat de werkzaamheden zoals overeengekomen niet kunnen worden uitgevoerd.

4. Uitvoering van de opdracht

4.1 De klant is verantwoordelijk voor het volledig en juist aanleveren van alle gegevens die benodigd zijn om hetgeen te realiseren. Daarnaast zorgt de klant voor een tijdige aanlevering van de benodigde gegevens, zodat de opdracht volgens planning kan worden uitgevoerd.

4.2 De klant geeft Ruben van Spanje het recht om de bestanden die zijn aangeleverd in het ontwerp te gebruiken.

4.3 Ruben van Spanje zal de opdracht zorgvuldig uitvoeren en zal zich inzetten om de opdracht snel en volgens planning uit te voeren. Indien noodzakelijk zal Ruben van Spanje de klant op de hoogte houden van de voortgang.

4.4 Ruben van Spanje is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in het ontwerp na een akkoord van de klant op de laatste proefversie. De klant is altijd eindverantwoordelijk voor de controle op juistheid van de gegevens.

5. Levering en levertijd

5.1 Onder oplevering wordt verstaan het leveren van het in de offerte beschreven product.

5.2 Levertijden zijn afhankelijk van de aanlevering van informatie en materialen door de klant aan Ruben van Spanje.

5.3 Ruben van Spanje streeft ernaar de producten zo snel mogelijk te leveren, tenzij dit vanwege overmacht niet mogelijk is. Ruben van Spanje zal de klant hiervan op de hoogte stellen.

6. Betaling

6.1 Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders met de klant is overeengekomen. De klant dient zich aan deze betalingstermijn te houden.

6.2 De betaling van de factuur wordt naar voorkeur vooraf (50%) en achteraf (50% + eventueel meerwerk) voldaan.

7. Annulering

7.1 Bij annulering van een voor de klant op maat gemaakt ontwerp, zal Ruben van Spanje de gewerkte uren a € 60,- per uur excl. BTW in rekening brengen ter compensatie van de werkzaamheden die zijn gemaakt voor het maken van een ontwerpvoorstel.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Ruben van Spanje is niet aansprakelijk voor iedere schade die voortvloeit uit verlies, beschadiging of foutieve bezorging van de door Ruben van Spanje verzonden producten. Ruben van Spanje sluit aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit het ontvangen van onze producten.

8.2 Ruben van Spanje is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onvolledige of onjuiste informatie die is aangeleverd door de klant.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht heeft Ruben van Spanje het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Ruben van Spanje zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

9.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Ruben van Spanje geen invloed kan uitoefenen.

10. Privacy

10.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Ruben van Spanje gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

10.2 Ruben van Spanje zal alle informatie van de klant vertrouwelijk behandelen.

10.3 Ruben van Spanje heeft het recht ontwerpen te publiceren op de website, sociale media of te gebruiken voor promotionele doeleinden. 

11. Auteursrecht

11.1 Op alle ontwerpen en ontwikkelde sites van Ruben van Spanje rust auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf van Ruben van Spanje.

11.2 Alle conceptuele ontwerpen zijn en blijven intellectueel eigendom van Ruben van Spanje.

11.3 Op de geleverde producten wordt altijd het auteursrecht van Ruben van Spanje vermeld d.m.v. een vermelding. 

12. Toepasselijk recht

12.1 Op alle overeenkomsten tussen de klant en Ruben van Spanje (waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Cookies
We gebruiken cookies om je ervaring op onze website te verbeteren. Door op deze website te surfen, ga je akkoord met ons gebruik van cookies.
accepteren meer info